Hoe werkt de Bondsvergadering

De Bondsvergadering vertegenwoordigt alle leden van Badminton Nederland. Zij bestaat uit tweeëndertig stemgerechtigde (de afgevaardigden) en adviserende leden.

afgevaardigden

Afgevaardigden zijn de schakel tussen de Bondsvergadering en de verenigingen. Zij zijn de stem van de verenigingen tijdens de Bondsvergadering. Verenigingen kunnen via de afgevaardigden invloed uitoefenen op het te voeren beleid binnen Badminton Nederland. De afgevaardigden hebben dan veel contact met verenigingen, andere afgevaardigden binnen de regio, bestuur Badminton Nederland en de werkorganisatie van Badminton Nederland. De afgevaardigden worden per regio gekozen door de Regiovergadering. Afgevaardigden worden gekozen voor de duur van een periode van vier jaar en zijn twee keer aansluitend herkiesbaar. Bij de verkiezingen wordt in elke regio tenminste één afgevaardigde gekozen. De resterende zetels worden per reguliere verkiezing toegewezen aan de regio’s naar rato van het aantal leden per regio ten opzichte van het totaal aantal leden van Badminton Nederland per 1 januari van het betrokken jaar. Per regio zijn de kandidaten verkozen met het hoogste aantal stemmen per persoon.

CENTRUM
Website regio Centrum
John Appels
Paul de Wit
Felicia Versantvoort
LIMBURG
Website regio Limburg
Alfonds Seinen


NOORD
Website regio Noord
Jacob Baas
Jos Seggers

NOORD-BRABANT
Website regio Noord-Brabant
Frans Neelis
NOORD-HOLLAND
Website regio Noord-Holland
Joris van Soerland
OOST
Website regio Oost
Jan-Maarten ten Katen
ZUID-WEST
Website regio Zuid-West
Miranda Duijndam
Arjan Eerden
Gert Scholtes


adviserende leden

Bij de Bondsvergadering zijn ook adviserende leden aanwezig. Hieronder treft u een overzicht van deze adviserende leden:

 • de Ereleden en de Leden van Verdienste;
 • de leden van het Bondsbestuur;
 • de leden van de Financiële Commissie;
 • de leden van de Commissie van Beroep;
 • de leden van de Tuchtcommissie;
 • de leden van de Reglementscommissie;
 • de regiomanagers.

De adviserende leden van de Bondsvergadering hebben het recht om tijdens de Bondsvergadering het woord te voeren, maar niet om te stemmen.

bijeenroeping Bondsvergadering

Jaarlijks worden tenminste twee Bondsvergaderingen gehouden. De Jaarvergadering wordt gehouden in de maand juni. De tweede verplichte Bondsvergadering wordt gehouden in een jaarlijks door het Bondsbestuur vast te stellen andere maand. Er kunnen ook nog extra Bondsvergaderingen bijeengeroepen worden:

 • wanneer het Bondsbestuur dit nodig acht;
 • door het Bondsbestuur wanneer ten minste vijf afgevaardigden het verlangen hiertoe schriftelijk kenbaar maken bij het Bondsbestuur. Het verzoek dient met redenen te zijn omkleed met opgave van de onderwerpen die aan de orde dienen te worden gesteld;
 • wanneer de Financiële Commissie hiertoe bij het Bondsbestuur schriftelijk haar verlangen kenbaar maakt met opgave van de onderwerpen die aan de orde dienen te worden gesteld.

toegang Bondsvergadering

De Bondsvergaderingen zijn openbaar. Alle leden van Badminton Nederland hebben toegang voor zover de plaatsruimte dit toelaat. Het is hen echter niet toegestaan om aan de beraadslagingen deel te nemen. Het kan zijn dat het nodig is een Bondsvergadering in een besloten zitting over te laten gaan. Dit kan indien de voorzitter, twee leden van het Bondsbestuur of vier afgevaardigden dit wensen. Tot een besloten zitting hebben toegang: het Bondsbestuur, de afgevaardigden, de adviserende leden en al degenen die door een Bondsvergadering worden toegelaten.

bevoegdheden Bondsvergadering

De hoogste macht binnen Badminton Nederland wordt uitgeoefend door de Bondsvergadering. Aan een Bondsvergadering komen in Badminton Nederland alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan andere organen zijn opgedragen.

agenda Bondsvergadering

De agenda van een Bondsvergadering wordt met de bijbehorende stukken en toelichtingen gezonden aan de afgevaardigden en de adviserende leden van de Bondsvergadering, alsmede aan elke lid-vereniging die daarom vraagt. Alle stukken worden ook geplaatst op de website van Badminton Nederland. Een samenvatting van de inhoud van de agenda en bijbehorende stukken en toelichtingen wordt opgenomen in de Officiële Mededelingen, die digitaal worden verstuurd aan alle badminton.n- adressen. Op de agenda van de Jaarvergadering staan in ieder geval:

 • vaststelling van de notulen van de vorige Bondsvergadering;
 • algemeen jaarverslag van het Bondsbestuur;
 • financieel verslag van het Bondsbestuur over het afgelopen boekjaar;
 • verslag van de Financiële Commissie;
 • verslag van de Commissie van Beroep;
 • verslag van de Tuchtcommissie;
 • verslag van de Reglementscommissie;
 • jaarverslag van het Bondsbestuur;
 • vaststelling van het beleidsplan en de daarop gebaseerde begroting voor het komende jaar;
 • verkiezing leden Bondsbestuur;
 • verkiezing leden van commissies;
 • ingekomen voorstellen;
 • eventuele vaststelling van voorgestelde reglementswijzigingen respectievelijk be-krachtiging van uitvoeringsbesluiten;
 • rondvraag.

Na elke Bondsvergadering wordt binnen acht weken een besluitenlijst gepubliceerd in de Officiële Mededelingen.

leiding en besluitvorming

Een Bondsvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, als ten minste de helft van het aantal afgevaardigden op de vergadering aanwezig is. Voor besluiten over statutaire wijzigingen is minimaal een twee derde-aanwezigheid vereist. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Wanneer niet het vereiste aantal afgevaardigden aanwezig is kan er dan ook geen geldig besluit genomen worden en moet er een nieuwe vergadering worden gehouden. De Bondsvergadering wordt voorgezeten door een voorzitter die door de Bondsvergadering uit zijn midden wordt gekozen voor drie jaar. Elke afgevaardigde kan zichzelf of een ander lid kandidaat stellen, vooraf of tijdens de eerste Bondsvergadering van een nieuwe zittingstermijn.

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×